PALLFLEX过滤膜Emfab过滤膜7219、7254

产品名称:PALLFLEX过滤膜Emfab过滤膜

产品型号:7219、7254

产品报价:18

产品特点:PALLFLEX过滤膜Emfab过滤膜:材质:硼硅玻璃微纤维带PTFE粘结。直径:25mm。厚度:178um。重量:5mg/平方厘米。Z大操作温度:260摄氏度。气溶胶截留:99.9%。100张每盒。

7219、7254PALLFLEX过滤膜Emfab过滤膜的详细资料:

PALLFLEX过滤膜Emfab过滤膜7219

1、可折叠,有利于称重和运输

2、每个过滤膜均经过纯水冲洗,以去除水溶性残留物

3、低空气阻力,可用于临界气溶胶样品测试,如柴油废气。

订购信息:

产品编号 说明 包装
7258 TX40HI20WW , 12mm 100片/包装
7219 TX40HI20WW 25 mm 100片/包装
7217 TX40HI20WW 37 mm 100片/包装
7256 TX40HI20WW 41 mm 100片/包装
7220 TX40HI20WW 44 mm 100片/包装
7221 TX40HI20WW 47 mm 100片/包装
7222 TX40HI20WW 70 mm 100片/包装
7218 TX40HI20WW 81 mm 100片/包装
7234 TX40HI20WW 85 mm 100片/包装
7223 TX40HI20WW 90 mm 100片/包装
7225 TX40HI20WW 110 mm 100片/包装
7252 TX40HI20WW 142 mm 100片/包装
7224 TX40HI20WW 8x10in. 100片/包装
7259 TX40HI45 25 mm 100片/包装
7262 TX40HI45 47 mm 100片/包装
7253 TX40HI45 82.6 mm 100片/包装
7260 TX40HI45 83 mm 100片/包装
7254 TX40HI45 110 mm 100片/包装
7263 TX40HI75 25 mm 100片/包装
7264 TX40HI75 47 mm 100片/包装
7265 TX40HI75 82.6 mm 100片/包装
7266 TX40HI75 110 mm 100片/包装