GE Whatman MF1玻璃纤维介质全血分离膜8122-1750

产品名称:GE Whatman MF1玻璃纤维介质全血分离膜

产品型号:8122-1750

产品报价:10

产品特点:GE Whatman MF1玻璃纤维介质全血分离膜,货号8122-1750,尺寸17mm*50m,侧向流免疫层析材料,用于侧向流或渗滤检测法。通常用于体积为100 μl左右的全血。

8122-1750GE Whatman MF1玻璃纤维介质全血分离膜的详细资料:

GE Whatman MF1玻璃纤维介质全血分离膜

GE 医疗生命科学Whatman 是优先的体外诊断分析产品的关键材料供应商,特别服务于生化诊断、免疫诊断及分子诊断研发与生产客户,提供性能的体外诊断材料:

  • 干化学试纸材料
  • 侧向流免疫层析材料
  • 渗滤法免疫材料
  • 细胞收集膜
  • 免疫磁珠及分子诊断产品

不仅提供高性能和定制化产品解决方案,还为行业用户提供生物原料开发和质控体系构建方面的丰富经验,帮助加快产品推入市场。

玻璃纤维介质
提供受到业界高度认可的Whatman 玻璃纤维诊断基体材料,优异的吸水量、毛细爬速及极小泄露,用于全血分离、确保了体外诊断质量一致性。

GE Whatman MF1玻璃纤维介质全血分离膜8122-1750

GE Whatman MF1玻璃纤维介质全血分离膜

订货信息

货号                    产品描述                                包装规格
8151-6621       Fusion 5 A4 大张                      50 张/包
8151-9915       Fusion 5 25 mm*50m              1 卷/包
8132-2250       Rapid27 22 mm*50m              1 卷/包
8132-2750      Rapid27 27 mm*50m               1 卷/包
1835900009    GF/DVA 1.92 cm*28.5cm         500 张/包
8145-1750      GF/DVA 17 mm*50m               1 卷/包
8121-6621     LF1 A4 大张                               50 张/包
8121-1750     LF1 17 mm*50m                       1 卷/包
8122-1250     MF1 12 mm*50m                     1 卷/包
8122-1750     MF1 17 mm*50m                     1 卷/包
8122-2250     MF1 22 mm*850m                   1 卷/包

8122-6961    MF1 46cm *500m                     1 卷/包
8124-6621    VF2 A4 大张 50 张/包
8124-1750    VF2 17 mm*50m                      1 卷/包
8124-6621    VF2 A4 大张 50 张/包
8131-2250    Rapid24 22 mm*50m               1 卷/包
8134-2250    Standard 17 22 mm*50m         1 卷/包
8133-2250    Standard 14 22mm*50m          1 卷/包
10537807    33Glass 210mm*297mm          100 张/包
10537200     Accuflow G 20 mm*75m          1 卷/包
9692900726 F529-09 25 mm*185m             1 卷/包