Thermo Scientific_A-21206_驴抗兔 IgG (h + l)高交叉吸附二级抗体 Alexa Fluor 488_1mg –

Thermo Scientific_A-21206_驴抗兔 IgG (h + l)高交叉吸附二级抗体 Alexa Fluor 488_1mg -

代理商驴抗兔 IgG (h + l)高交叉吸附二级抗体 Alexa Fluor 488_1mg

1mg

  • 原厂型号

  • 品牌

  • 单件重量

  • 货期

商品信息 商品参数 评价(0)

Thermo Scientific_A-21206_驴抗兔 IgG (h + l)高交叉吸附二级抗体 Alexa Fluor 488_1mg - Thermo Scientific_A-21206_驴抗兔 IgG (h + l)高交叉吸附二级抗体 Alexa Fluor 488_1mg -

无参数