Blocking peptide for Heme oxygenase 2 pAb (Prod. No. BML-HC3002) 血红素加氧酶 2多抗( 产品货号:BML-HC3002)封闭性多肽 品牌:Enzo CAS No.:


品牌:Enzo
CAS No.:
储存条件:-20℃
纯度:
产品编号

(生产商编号)

等级 规格 运输包装 零售价(RMB) 库存情况 参考值

BML-HP9302-0100

100µg 1,190.00


* 干冰运输、大包装及大批量的产品需酌情添加运输费用


* 零售价、促销产品折扣、运输费用、库存情况、产品及包装规格可能因各种原因有所变动,恕不另行通知,确切详情请联系上海金畔生物科技有限公司客服。

产品描述相关资料下载相关产品浏览记录 血红素加氧酶2多抗的封闭抗体  序列: H-Glu-Thr-Leu-Glu-Asp-Gly-Phe-Pro-Val-His-Asp-Gly-Lys-Gly-Asp-Met-Arg-Lys-Cys-NH2 
分子量: 2133.4 
纯度: >97%